Sellülozik tiner

Təyinatı: Nitroselluloz, industrial, epoksi, poliuretan və s. sənaye boyaların həlledicisi kimi, səthlərin yağsızlaşdırılması və boyama avadanlığının yuyulması üçün istifadə edilə bilər.
Fiziki göstəricilər:
Xarici görünüşü:Şəffaf rəngsiz maye
Sıxlıgı , 15°С, gr/sm³0.830-0.855
Fraksiya tərkibi 
Başlanğıc qaynama temperaturu, °С, az olmamalı:62
Sonuc qaynama temperaturu, °С, çox olmamalı:145
Alışma temperaturu, °С:4.0
Aromatik karbohidrogenlərin miqdarı, %:50-60
Qeyri aromatik karbohidrogenlərin miqdarı, %:40-50
Turşuluq, mgKOH/100 gr, ən çox0.1
Kükürdün kütlə payı, %, ən çox:0.0001
Suyun miqdarı, %:olmamalı
Mexaniki qarışıqlar, %:olmamalı
Mis tablo üzərində korroziyaya dayanıqlıq:dayanıqlıdır