Sintetik tiner

Tətbiqi: Təmizləyici sintetik tiner boya, lak, rezin sənayesində  istifadə edilir
Fiziki göstəricilər:

Göstəriciləri:Əmsallar
İlkin qaynama dərəcəsi (İQD)  (distillə olunmuş  98% min.), (°C)145-200
Son qaynama dərəcəsi (qalıq 2% max),(°C)IBP+20, max. 220
Kükürdün kütlə payı, % , max0,02
Nisbi sıxlığı (20 °C), gr/sm³, maksimum0,790
Alışma temperaturu, (°C), min33
Buxar təzyiqi (kPa, 20 °C)0.6
Ksilolun nisbi uçuculuğu3,5 ÷ 4,5
Autoignition temperaturu (°C)240
Partlama həddi (% hava həcminə görə)0.6-6.5
Qoxunun yayılması (mg/m³)0.5-5
Buxar sıxlığı (hava=1)4.5-5
Refraktiv indeks (20 °C-də)1.41-1.44
Viskositə (cps, 25 °C)0.74-1.65
Həlledicilik (% suyun çəkisinə görə)˂0.1
Aromatik karbohidrogenlərin miqdarı %, max12
Anilin nöqtəsi (° C), max.65
Mis tablo üzərində sınaqDayanıqlıdır
Turşu və alkaidlərin həll olmasıYox
Çirkin və suyun təmizlənməsiYox
RəngParlaq, şəffaf maye