Rapid astar

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Rapid Alkid əsaslı, və antikorroziv qatqılar əlavə edilmiş yüksək performansa və tez qurumaya malik olan astar qat sənaye boyasıdır. Təklif olunan boya , astar , ara və son qat mat boya kimi də istifadə oluna bilər. Səthə mükəmməl yapışır, elastikdir, kimyəvi maddələrə davamiyyətli və vurulduğu metal səthin korroziyadan qorunmasını təmin etmə qabiliyyəti yüksəkdir.
_____________________________________________________________________
Tətbiq sahəsi:
Yüksək nəmlik və korroziyaya məruz qalan iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyaların, dəmir boruların boyanmasında, neft-kimya zavodlarında, sənaye binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində antikorroziv boya kimi istifadə edilə bilər.
____________________________________________________________________
Texniki göstəricilər:
Bağlayıci tipi: Rapid alkid
Rəngi: Ral kataloqu üzrə
Parlaqlıq dərəcəsi: Mat
Quru çöküntü: 70±2% (аğırlıqca),56±2%(həcmcə)
Qalınlıq: 75 mikron quru halda qalınlıq nəm halda 134mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 7,5 m²/litr (qalınlıq 75 mikron olduqda)
Praktiki sərf norması: Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə, yastı və diyircəkli fırça ilə
Quruma müddəti:                               Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur     toxunma          tam quruma        minimum         maksimum quruma müddəti
_____________________________________________________________________
10ºC                   2 saat              4 saat                4 saat                məhdud deyil
15ºC                  1,5 saat            3 saat                1,5saat              məhdud deyil
25ºC                   30 dəq             2 saat                30 dəq               məhdud deyil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu: 4ºC
Məhsulun sıxlığı: 1,32-1,34 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
UAB(uçucu üzvi birləşmələr): 370-375 qr/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Metal səth rənglənməzdən əvvəl İSO 8504:1992 standartına uyğun, mexaniki olaraq St3 (İSO 8501-1:1988) yaxud SSPC SP3 standartına uyğun işlənməli, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır. Neft və yağ qalıqları SSPC-SP1 standartına uyğun həlledici ilə təmizlənməlidir.
Abrazivlə təmizləmə:
Abrazivlə təmizləmə dərəcəsi Sa 2.5 (İSO 8501:1988). Abrazivlə təmizlənmiş metal səthinin rənglənməsi zamanı yaranan vaxt intervalında metal səthində oksidləşmə yaranarsa, səthin yenidən vizual standarta uyğun təmizlənməsi tələb olunur. Abrazivlə təmizləmə zamanı metal səthində deffekt aşkarlanarsa həmin sahələr astar boya ilə qruntlanmalı və ya başqa üsulla hamarlanmalıdır.
Zavod şəraitində rənglənən metal.
Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın qaynaq tikişlərində və səthində kiçik deffektlər yaranarsa həmin hissələr Sa 2.5 (İSO 8501-1:1988) yaxud SSPC-SP6 dərəcəsinə uyğun tam təmizlənməlidir. Əgər, zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük defektlər qeydə alınarsa, səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli, astar və ara qat boyalar yenidən çəkilməlidir.
Rənglənmə
İstifadədən əvvəl boya yaxşı qarışdırılır, sonra 10-15% miqdarında Azpol Rapid Tiner ilə durulaşdırılır və səthə 2-3 çarpaz qat halında vurulur.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1. Havasız püskurtmə , saplonun diametri 0.53-0.63 mm, rəngtozlandırma zamanı mayenin təziqi 176 kq/ sm²-dən az olmamalıdır.
2. Hava ilə püskürtmə, tapança De Vilbiss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq
3. Fırça və ya diyircəkli fırça ilə rəngləmə zamanı 75 mikron qalınlıq almaq üçün bir necə dəfə incə qat vurulur.
Həlledici: Azpol Rapid Tiner.
Təmizləyici: Azpol Tiner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsini borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanlıq Thinner T82 təmizləyicisi vasitəsi ilə tam yuyulmalıdır. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları tələblərinə uyğun tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalı və yığıldıqca ətraf mühitdən təcrid olunmalıdır.
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Rapid (industrial) Astar boyası antikorroziv boya kimi təklif olunur. Metal səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdədə korroziyaya və atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, sürtünməyə dayanıqlı və davamiyyətli mat örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması , atmosfer şəraiti nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir. Astar olaraq vurulan boyanın bir qat qalınlığı quru halda 75 mikron olarsa rəng qatının yararlılığı uzun müddətidir. Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatın qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnologiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 75 mikrondan yüksək tələb olunarsa, laylar arası intervalı gözləmək şərti ilə hesblamalara əsasən nəm qatın qalınlığını kiçiltməklə rəngləməni bir neçə dəfəyə aparmaq olar. Səthin üzərinə son qat boya vurulmayacaqsa bu halda quru film qalınlıgı 70-75 mikron tövsiyə edilir.
Diyircəkli və adi fırça ilə rəngləmədə tələb olunan qalınlığı almaq üçün bir neçə dəfə incə qat rəngləmək lazımdır.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn, ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa, rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Corella Rapid (industrial) Astar boyası açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulur və bu hal onun korroziyadan mühafizə xüsusiyyətlərinə təsir etmir, atmosfer və rütubətli sahələr üçün istifadə edilə bilər. Corella Rapid (industrial) Astar boyası həm astar qat, həm də son qat kimi metal səthlərin üzərinə vurulduqda, həm səthi korroziyadan qoruyur, həm də rəng qatı uzun müddət öz keyfiyyətini itirmir və uzun ömürlü olur.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Rapid (industrial) Astar boyası əsasən, sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Sağlamlıq və təhlukəsizlik şərtləri:
Simvol: Xn , F
Təhlükə xəbərdarlıqları: R 11 - 15 - 20/21/22
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları: S 16 - 20/21 – 24/25 - 38
Məhsulun qablaşdırılması:
15 litrlik qabda Corella Rapid (industrial) Astar boyası- 20 kg/14,9-15,1 litr(rəngdən asılı)
Qablaşdırmadan sonra ümumi çəki: - 21,1 kg
Depolama şərtləri:
Saxlama müddəti: 20-25ºC-də minimum 12 ay, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Ventelyasiya olunan anbarlarda , ağzı bağlı original qablaşdırmada ,quru və sərin yerdə, isti və alovdan uzaqda.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.