Hammerton boya

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Stiren alkid əsaslı və antikorroziv qatqılar əlavə edilmiş, çəkiclənmiş metal görünüşü verərək səth xətalarını yox edən, yüksək göstəricili, dekorativ, parlaq, tez quruyan son qat boyadır. Təklif olunan yüksək keyfiyyətli, üçü birində olan Hammerton boya səthə bir başa pas üzərinə astarsız vurulur, pası zərərləşdirir və zamanla boya üzərinə çıxmasını yasaqlayır və son qat olaraq dekorativ görkəm verir. Səthə mukəmməl yapışır, hava qurumalıdır, elastikdir, tərkibində olan silikona ğörə su atıcıdır, kimyavi maddələrə, atmosfer təsirlərə və ultra-violet şüalara dayanıqlı və antikorrozivdir.
_________________________________________________
Tətbiq sahəsi:
Yüksək nəmlik və korroziyaya məruz qala bilən iri və kiçik qabaritli metal cihaz və əşyaların, hər cür sənaye və məişət avadanlıqlarının və əl alətlərinin, elektrik panno və aksesuarların, dəmir darvaza və qapıların, neft-kimya zavodlarının operator kabinələrinin boyanmasında və s. sahələrdə dekorativ görünüşlü antikorroziv boya kimi istifadə edilə bilər. Bir qutuda pas önləyici, astar və son qat boya olaraq istifadə edilir
_________________________________________________ __
Texniki
göstəricilər: Rəngi: 15 rəngdə istehsal edilir
Parlaqlıq dərəcəsi: parlaq, ≥
Quru çöküntü: 48-55% (аğırlıqca) 43-48(həcmcə)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq, nəm halda ,
110 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10-12 m2/litr ( səthə bağlı)
Praktiki sərf norması: Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Havalı və havasız püskürtmə, qısa, tüklü, yastı və diyircəkli fırça ilə
Quruma müddəti:                Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur      toxunma        tam quruma        minimum müddəti        maksimum quruma 
_____________________________________________________________________
10ºC                 2 saat                    24 saat           4 saat                      məhdud deyil
15ºC                1,5 saat                  12 saat           2 saat                      məhdud deyil
25ºC                  1 saat                     6 saat           1 saat                      məhdud deyil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qeyd: 20-25ºC temperaturda boyanın sərtləşmə quruması - 24 saat
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu: 21 0C
Məhsulun sıxlığı: 0,95-1,01 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
Özlülüyü, Din cap№4, 25ºC 150-180 saniyə
UAB (uçucu üzvi birləşmələr): 470-502 qr/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Səth sadəcə tozdan, çirkdən, yağdan və s. yad maddələrdən təmizlənməli və quru olmalıdır. Səthin üzərində köhnə qabarmış, qopmuş boyalar təmizlənməlidir. Hammerton boyası minimum 6 ay əvvəl fərqli boya ilə rənglənmiş səth üzərinə vurula bilər. Bitum əsaslı boyalar üzərindən Hammerton boya vurula bilməz.
Paslı ancaq sağlam dəmir, çuğun və polad üzərinə Corella Hammerton boya bir başa vurula bilər. Səthin əgər, zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük defektlər qeydə alınarsa, zədələnmiş səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli və üzərinə boya yenidən vurulmalıdır .
Rəngli metalların (aluminium, qalvanizə edilmiş polad) üzərinə Hammerton boya vurulmazdan əvvəl səth astarlanmalıdır.
Hammerton boya müxtəlif çeşidli taxta məmulatları uzərinə də vurula bilər. Bu halda taxtanın üzəri cilalanmalı tozdan çirkdən təmizlənməli və tez quruyan saf akril əsaslı su ilə incəltilən astar vurulduqdan sonra Corella Hammerton boya vurula bilər. Taxta üzərinə bir başa Hammerton boya vurulması tövsiyə edilmir.
Rənglənmə
İstifadədən əvvəl boya yaxşı qarışdırılır, sonra 10-15% miqdarında Corella Sellülozik Thinner ilə durulaşdırılır və səthə cəmi ən az 75 mikron quru film qalınlığında 2-3 çarpaz qat halında vurulur. Dekorativ görünüş almaq üçün durulaşdırma, kompressor təzyiqinə diqqət edilməlidir. Tapança ilə vurulma qaydasını bilən usta vurmalıdır, püskürtmə təzyiqi 2-3 atm və səthdən 25-30 sm aralı məsafədən vurulması tövsiyə edilir.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1. Havasız püskürtmə, saplonun diametri 0.53-0.63 mm, rəng tozlandırma zamanı mayenin təziqi 176 kq/ sm²-də az olmamalıdır.
2. Hava ilə püskürtmə, tapança De Vilbiss MBC və ya JGA, sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq
Həlledici: Corella Sellülozik thinner
Təmizləyici Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanlıq Thinner T 82 təmizləyicisi vasitəsi ilə tam yuyulmalıdır. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları tələblərinə uyğun tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalı və yığıldıca ətraf mühitdən təcrid olunmalıdır.
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Hammerton Boya yüksək göstəricili, dekorativ, parlaq, antikorroziv son qat boya kimi təklif olunur. Metal səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdə də atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, sürtünməyə dayanıqlı və davamiyyətli örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması, atmosfer şərait nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir . Səth üzərinə quru film qalınlığı 75-100 mikron vurulması tövsiyə edilir.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn, ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa, rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Corella Hammerton Boya açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulur və bu hal onun korroziyadan mühafizə xüsusiyyətlərinə təsir etmir.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Hammerton Boya əsasən, sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri :
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 21ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin.
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları :
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə, ağzı qapalı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından qorununulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.
Məhsulun qablaşdırılması : 0,75 litrə , 2,5 litrə
Saxlama şərtləri :
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də minimum 2 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı original qablaşdırmada, quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.