Hammerton boya

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Stiren-alkid əsaslı və antikorroziv qatqılar əlavə edilmiş, çəkiclənmiş metal görünüşü verərək səth xətalarını yox edən, yüksək göstəricili, dekorativ, parlaq, tez quruyan son qat boyadır. Təklif olunan yüksək keyfiyyətliç üçü birində olan Hammerton boya səthə bir başa pas üzərinə astarsız vurulur, pası zərərləşdirir və zamanla boya üzərinə çıxmasını yasaqlayır və son qat olaraq dekorativ görkəm verir. Səthə mukəmməl yapışır, hava qurumalıdır, elastikdir, tərkibində olan silikona ğörə su atıcıdır, kimyavi maddələrə, atmosfer təsirlərə və ultra-violet şualara dayanıqlı və antikorrozivdir.
_________________________________________________
Tətbiq sahəsi:
Yüksək nəmlik və korroziyaya məruz qala bilən iri və kiçik qabaritli metal cihaz və əşyaların, hər cür sənaye və məişət avadanlıqlarının və əl alətlərinin, elektrik panno və aksesuarların, dəmir darvaza və qapıların, neft-kimya zavodlarının operator kabinələrinin boyanmasında və sairə sahələrdə dekorativ görünüşlü antikorroziv boya kimi istifadə edilə bilər. Bir qutuda pas önləyici, astar və son qat boya olaraq istifadə edilir
_________________________________________________ __
Texniki
göstəricilər: Rəngi: 15 rəngdə istehsal edilir
Parlaqlıq dərəcəsi: parlaq, ≥
Quru çöküntü: 48-55% (аğırlıqca) 43-48(həcmcə)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq, nəm halda ,
110 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10-12 m2/litr ( səthə baglı)
Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Havalı və havasız püskürtmə, qısa tüklü yastı və diyircəkli fırça ilə
Quruma müddəti:                Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur      toxunma        tam quruma        minimum müddəti        maksimum quruma 
_____________________________________________________________________
10ºC                 2 saat                    24 saat           4 saat                      məhdud deyil
15ºC                1,5 saat                  12 saat           2 saat                      məhdud deyil
25ºC                  1 saat                     6 saat           1 saat                      məhdud deyil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qeyd: 20-25ºC temperaturda boyanın sərtləşmə quruması - 24 saat
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu: 21 0C
Məhsulun sıxlıgı: 0,95-1,01 kq/litr ( rənglə baglı olaraq)
Özlülüyü, Din cap№4, 25ºC 150-180 saniyə
UAB(uçucu üzvi birləşmələr): 470-502 qr/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Səth sadəcə tozdan, çirkdən, yağdan və sairə yad maddələrdən təmizlənməli və quru olmalıdır. Səthin üzərində köhnə qabarmış , qopmuş boyalar təmizlənməlidir. Hammerton boyası minimum 6 ay əvvəl fərqli boya ilə rənglənmiş səth üsərinə vurula bilər. Bitum əsaslı boyalar üzərindən Hammerton boya vurula bilməz.
Paslı ancaq saglam dəmir, çuğun və polad üzərinə Corella Hammerton boya bir başa vurula bilər.Səthin əgər zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük defektlər qeydə alınarsa zədələnmiş səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli və üzərinə boya yenidən vurulmalıdır .
Rəngli metalların (aluminium, qalvanizə edilmiş polad) üzərinə Hammerton boya vurulmazdan əvvəl səth astarlanmalıdır.
Hammerton boya müxtəlif çeşidli taxta məmulatları uzərinə də vurula bilər. Bu halda taxtanın uzəri cilalanmalı tozdan çirkdən təmizlənməli və tez quruyan saf akril əsaslı su ilə incəltilən astar vurulduqdan sonra Corella Hammerton boya vurula bilər.Taxta üzərinə bir başa Hammerton boya vurulması tövsiyə edilmir.
Rənglənmə
İstifadədən əvvəl boya yaxşı qarışdırılır,sonra 10-15% miqdarında Corella Sellulozik thinner ilə durulaşdırılır və səthə cəmi ən az 75 mikron quru film qalınlıgında 2-3 çarpaz qat halında vurulur. Dekorativ görünüş almaq üçün durulaşdırma , kompressor təzyiqinə diqqət edilməlidir. Tapanca ilə vurulma qaydasını bilən usta vurmalıdır, püskürtmə təzyiqi 2-3 atm və səthdən 25-30 sm aralı məsafədən vurulması tövsiyə edilir.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1. Havasız püskurtmə ,saplonun diametri 0.53-0.63 mm,rəngtozlandırma zamanı mayenin təziqi 176 kq/ sm²-də az olmamalıdır.
2. Hava ilə püskürtmə, tapança De Vilbiss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün uçluq
Həlledici: Corella Sellulozik thinner
Təmizləyici Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan,tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanliq Thinner T 82 təmizləyicisi vasitəsi ilə tam yuyulmalıdır.Təhlükəsizlik və ətraf mühitin muhafizəsi qaydaları tələblərinə uygun tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalı və yığıldıca ətraf mühitdən təcrid olunmalıdır.
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Haamerton Boya yüksək göstəricili, dekorativ, parlaq, antikorroziv son qat boya kimi təklif olunur. Metal səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdədə atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, sürtünməyə dayanıqlı və davamiyyətli örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması, atmosfer şırait nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir . Səth üzərinə quru film qalınlıgı 75-100 mikron vurulması tövsiyə edilir.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa, rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Corella Hammerton Boya açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulur və bu hal onun korroziyadan mühafizə xüsusiyyətlərinə təsir etmir.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Hammerton Boya əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Saglamlıq və təhlukəsizlik şərtləri :
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 21ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda saglıga ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları :
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə , agzı qapalı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz ,üz və dəri ilə təmasda olmasından qorununulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciyət edilməlidir
Məhsulun qablaşdırılması : 0,75 litrə , 2,5 litrə
Saxlama şərtləri :
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də minimum 2 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırmasi olan anbarlarda, agzı baglı original qablaşdırmada , quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatlarlı oyrənmək vacibdir.