Sellülozik boya

Məhsul haqqında ümumianlayış:    
Yüksək  keyfiyyətli nitro sellüloz və özəl alkid əsaslı, bir komponentli, parlaq görünüşlü son qat boyadır. Tez quruyur, sürtünməyə, zərbəyə  və cızılmaya dayanıqlıdır. Günəş şüalarına həssaslığı  yüksək piqmentlərdən hazırlandığına görə örtücülüyü  yüksəkdir,   səthə dekorativ görünüş verir.
______________________________________________________________________
        Tətbiq sahəsi:           
        Corella  Sellülozik Boya hər cür taxta məmulatları, mebel, reklam sahələrində, metalların üzərində, təsərrüfat maşın və mexanizmlərinin rənglənməsində  son qat boya olaraq  istifadə edilir. Daxili və xarici məkanlar üçün nəzərdə tutulub.
     ______________________________________________________________________
 
      Texniki  göstəricilər: 
                               Rəngi:                                 Ral kataloqu  üzrə
                               Parlaqlıq dərəcəsi:           ≥80% (600)
                               Quru çöküntü:                49±1% (аğırlıqca),  36±1% (həcmcə)
                              Qalınlıq:                         28-30 mikron quru halda qalınlıq nəm   halda
                                                                      75-85   mikron qalınlığa ekvivalentdir.
                              Nəzəri sərf norması:     10,2 m2/litr qalınlıq  50 mikron olduqda.
                              Praktiki sərf norması:    Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
                              Rəngləmə qaydası:        Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə,        
                                                                       fırça və rulo kiçik sahələr üçün
.
 
 
 
Quruma müddəti:                                                              Laylar arası interval  
                                                         
                Temperatur       quruma          tam quruma      minimum        maksimum
                                           müddəti          müddəti  
      _____________________________________________________________________
                 100C               20-25 dəq             6 saat             15 dəq       məhdud deyil
                 150C               15 dəq                  5 saat             10 dəq       məhdud deyil
                 250C               10 dəg                  4 saat              5 dəq        məhdud deyil        
                                           
Tənzimləyici məlumatlar:
    Alışma temperaturu :                     210C      
    Özlülük, KU, 200C:                       90-100                                                      
    Məhsulun  sıxlığı:                          1,09-1,11  kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
    UAB(uçucu  üzvi  birləşmələr) :    ortalama  630  q/litr  (UK-PG6/23(92)
 
Tətbiq ediləcək  səthin  hazırlanması:
 
a)           Taxta səthin hazırlanması:
Corella  Sellülozik Boya  tətbiq edilməzdən əvvəl yeni səth tozdan, yağ qalıqlarından və s.  tam  təmizlənib  quru olmalıdır. Taxta üzərinə Sellülozik dolğu vernik vurulmalıdır.  Əgər  tətbiq olunacaq səthdə qüsurlar çoxdursa, düyün və qırıntılar varsa səth lazımi vasitə ilə hamarlanır.  Səth Sellülozik Thinner ilə təmizləndikdən  sonra taxta  aralarında  olan     boşluq və çuxurlar  dolğu lakına ağac tozu qatılaraq doldurulmalı və bundan sonra bir daha bütün  səth sumbata kağızı ilə hamarlanıb tozdan təmizlənməlidir. Dolğu vernikin üzərindən  bir qat Sellülozik Astar boya vurulur.
Köhnə səthə dolğu vernik vurulmazdan əvvəl səthin üzəri  lak və boya qalıqlarından  tamamilə azad olunur (aparatla cilalanır)  və lazımi təmirdən  sonra hamarlanıb tozdan təmizlənir. Dolğu vernikin tətbiqi zamanı havanın temperaturu
 ( + 5) ÷ (+35)0C arasında olması,   havanın rütubəti  isə 55 ÷ 60 % -dan  çox   olmaması tövsiyə edilir. Güclü  külək  və sürətli  hava  axını olmamalıdır.
Dolğu vernik  ilk öncə  yaxşıca qarışdırılmalıdır. Corella Sellülozik Dolğu Vernik  fırça,  havasız tapança və ya konversiyalı tapança  ilə tətbiq edilə bilər. Tətbiq  metoduna uyğun  dolğu lakı   Sellülozik Thinner ilə duruldularaq tətbiq  edilir.
İstənilən  səthin düzgünlüyünə  görə ən az 2 qat tətbiq olunmalıdır.  Dolğu qatının tətbiqindən ən az  2-3 saat sonra ( 250C  temp., nəmlik RH= 55% ) bütün səth şkurkalanıb, tozdan  təmizlənməlidir və Sellülozik boya vurulur. Sonda Corella Sellülozik  son qat parlaq boya vurulur.
                                                  
    Metal səthinin hazırlanması:
  Metal səth rənglənmədən əvvəl İSO 8504:1992 standartına uyğun, yaxud mexaniki olaraq işlənməli, yağsızlaşdırılmalı, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır. Sellülozik parlaq boya  vurulmazdan əvvəl,  metal səthlərə astar olaraq  Epoksi  Antikorroziv Astar  ya Corella Antipas boya vurulması tövsiyə edilir.  
    Astarlanmış metal səthə Corella Sellülozik parlaq son qat boya  təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun vurulmalıdır. Astarlanmış səth quru və təmiz olmalı. Rənglənmə interval müddəti gözlənilməlidir. Zədələnmiş hissələr yenidən işlənməli və astar qatın və ara qatın  tam qurumasına əmin olmaq lazımdır.        
                                                       
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Sellülozik boya  əsasən, mebel fabrikləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında  təlimatlar təqdim olunur.  Sellülozik boya istifadə edildikdə  yuxarıda göstərilən  qaydalara riayət edilməlidir. Xüsusi iş paltarından, eynək və  əlcəkdən istifadə edilməsi məsləhətdir.
 
Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
  R 10:              Alovlana bilər. Parlama  nöqtəsi  210C
  R 20/21/ 22:  Udulduqda, dəri və tənəffüslə təmasda olduqda sağlamlığa ziyandır.
  R 36/37/38 :   Qoruyucu eynək və  respiratordan istifadə edin.
  R 51:               Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
  S 2:          Uşaqlardan uzaq  yerdə saxlanılmalı.
  S 3/7/9 :   Sərin yerdə , ağzı qapalı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.
  S 16:        Yanıcı mənbələrdən uzaq   saxlanılmalı.
  S 24/25:   Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından  qorunulmalı.
  S 29:        Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
  S 46:        Dəriyə və gözə düşdükdə çox miqdarda su və sabunla
                   yuyulmalı,  udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.                      
Saxlama şərtləri:                                                                              
Saxlama müddəti: 5-350C-də  3 ildir, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis  tərəfindən  yoxlanılaraq  rəy  bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı, açılmamış qablaşdırmada, quru və  sərin  yerdə.                                                     
Məhsulun qablaşdırılması:
Dəmir qutularda : 0,75 Lt;  2,5 Lt;   15 Lt
 
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.