Alüminium boya

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Hidrokarbon qətran və alüminium piqment əsaslı bir komponentli son qat boya olaraq, yüksək parlaqlığa və dekorativ görkəmə malikdir. Metall səthlərdə yüksək adgeziyası ilə fərqlənən bu boya atmosfer təsirlərə, neftə və neft məhsullarına, günəş şüalarına dayanıqlı və uzun ömürlüdür. Günəş şüasını əks etdirib yayaraq metal səthləri,anqarları,dam örtüklərini qızmadan qoruyur. 200 - 250ºC temperatura dayanıqlıdır. Tərkibində qurğuşun, kadmium, xrom və qeyri metallar yoxdur.
____________________________________________
Tətbiq sahəsi:
Quru və dəniz obyektlərində istismar olunan iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyaların, neft-kimya sənayesində anqarların, tankerlərin, çənlərin və boruların, körpülərin, təmir olunan istehsalat sahələrində hər cür metal məmulatların, dam örtüklərinin, elektrik dayaqlarının və s. qara , paslanmaz, sinklənmiş metal səthlərin üzərinə son qat boya kimi vurula bilər.
Alüminium boyası düzgün astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən atmosfer təsirlərə müqavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir.
____________________________________________________
Texniki
göstəricilər: Rəngi: tünd və açıq gümüşü
Parlaqlıq dərəcəsi: yüksək parlaqlı
Quru çöküntü: 29±1% (аğırlıqca), 22,5 ±0,1% (həcmcə)
Qalınlıq: 15 mikron quru halda qalınlıq nəm halda 75 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 15 m²/litr qalınlıq 15 mikron olduqda.
Praktiki sərf norması: Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə,havasız püskürtmə.
 
Quruma müddəti:                       Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur         quruma       tam quruma      minimum müddəti        maksimum müddəti 
_____________________________________________________________________
10ºS                     40 dəq          8 saat                     6 saat                        məhdud deyil
15ºS                     30 dəq          6 saat                     4 saat                        məhdud deyil
25ºS                     20 dəq           3 saat                    2 saat                        məhdud deyil
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu : + 4 ºC
Məhsulun sıxlığı: 0.946-0.949 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
Özlülüyü, Din Cap 4, 25ºC: 15-20 san
UAB (uçucu üzvi birləşmələr) : ortalama 682 q/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Metal səth rənglənmədən əvvəl İSO 8504:1992 il standartına uyğun, yaxud mexaniki olaraq işlənməli, yağsızlaşdırılmalı, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır. Alüminium boyası vurulmazdan əvvəl, metal səthlərə astar olaraq Azpol Antikorroziv Astar vurulması tövsiyə edilir.
Astarlanmış metal səth:
Corella alüminium parlaq son qat boya metal səthə təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun vurulmalıdır. Astarlanmış səth quru və təmiz olmalı. Rənglənmə interval müddəti gözlənilməlidir. Zədələnmiş hissələr yenidən işlənməli və astar qatın və ara qatın tam qurumasına əmin olmaq lazımdır.
Zavod şəraitində rənglənən metal;
Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın səthində kiçik deffektlər yaranarsa həmin hissələr yenidən standarta uyğun işlənməlidir.
Əgər, zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük defektlər aşkar elilərsə səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli, astar və ara qat boyalar yenidən çəkilməlidir.
Rənglənmə
Boya 5-10 dəqiqə ərzində yaxşı qarışdırılır.Tapança ilə tətbiqi zamanı 10-15%-ə qədər Azpol Rapid Thinner ilə durulaşdırılır və birgə qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərlən rəngləmə qaydalarına əməl edilərək vurulur.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1.Havasız rəngləmə, saplonun diametri 0.38-0.53 mm, rəng tozlandırma zamanı mayenin təziqi 10-15 mPa olmamalıdır.
2.Hava ilə rəngləmə, tapança De Vilbss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq
3.Alüminium boyasının vurulma temperatur rejimi:-10+30 ( hava şəraiti +350C çox olarsa boyanın üzərində tez alışan buxar konsentrasiyası artaraq yana bilər)
Həlledici: Azpol Rapid Thinner
Təmizləyici: Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən, tullantılar və istifadə olunmuş qablar ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılmalıdır.
Yuyulma qaydası. İş günü ərzində istifadə olunan lak-boya materialın həcmindən və istifadə olunmasından asılı olaraq avadanlıq işin sonunda Thinner T 82 vasitəsi ilə yuyulub təmizlənməlidir
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Alüminium boyası son qat boya kimi təklif olunur. Astarlanmış metal səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdə də atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, davamiyyətli parlaq örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması, atmosfer şərait nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir. Quru halda qalınlıq 15-20 mikron olarsa rəng qatının yararlılığı uzun müddətlidir. Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatın qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnalogiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 20 mikrondan yüksək tələb olunarsa, hesablamalara əsasən nəm qatın qalınlığını kiçiltməklə rəngləməni bir neçə dəfəyə aparmaq olar.
Havasız və pnevmatik üsulla vurulma zamanı, tələb olunan qalınlığı almaq üçün, alüminium boyası səthə bir neçə dəfə incə qat vurularaq rənglənir.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn, ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Bütün dekorativ boyalar kimi Corella Alüminium boyası həm açıq hava şəraitində, həm də daxili məkanlarda istismar edilən səthlərin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulur. Mühafizə örtüyünün uzun ömürlü və parlaq olması üçün, növbəti qatın təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun seçilməsi vacibdir.
Corella Alüminium boyası parlaq son qat boya olaraq, Azpol Antikorroziv Astarla astarlanmış metal səthləri üzərinə vurulduqda rəng qatı uzun müddət öz keyfiyyətini və dekorativ görkəmini itirmir, uzun ömürlü olur.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Alüminium boyası əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı, insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Qablaşdırma : 0,85 Litrə, 2,5 Litrə, 15 Litrə
Saxlama şərtləri:
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də minimum 3 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı original qablaşdırmada, quru və sərin yerdə.
Sağlıq və Təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 21ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə, ağzı qapalı, orijinal qablaşdırmada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə cox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.