Super mat

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Pentaftal alkid əsaslı bir komponentli son qat boya olaraq, yüksək parlaqlığa və dekorativ görkəmə malikdir. Boyanın rəngi piqmentlərin seçilməsindən asılıdır.
Tətbiq sahəsi:
Yeni tikimiş iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyalarda, quru və dəniz obyeklərində, nəqliyyat vasitələrində, kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmlərində, neft-kimya zavodlarında, sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində, hər cür taxta məmulatlarında son qat boya kimi istifadə edilir. Sintetik super mat boya, düzgün astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünməyə müqavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir.
Texniki
göstəricilər: Rəngi: Ral kataloqu üzrə
Parlaqlıq dərəcəsi: 10 % (600)
Quru çöküntü: 84±1% (аğırlıqca), 64±1% (həcmcə)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq nəm halda
82 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10,2 m²/litr qalınlıq 50 mikron olduqda.
Praktiki sərf norması: Faktiki itgilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə,
yastı və diyircəkli fırça ilə
Quruma müddəti:           Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur       toz quruma      tam quruma    minimum müddəti maksimum müddəti 
_____________________________________________________________________
10ºC                 12 saat             36 saat           36 saat                məhdud deyil
15ºC                   8 saat             30 saat           30 saat                məhdud deyil
25ºC                   7 saa            t 24 saat           16 saat                məhdud deyil
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma tempraturu : 33ºC
Məhsulun sıxlığı: 1,720-1,740 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
Özlülüyü, KU, 20ºC : 126-128
UAB (uçucu üzvi birləşmələr) : ortalama 350 q/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Metal səth rənglənmədən əvvəl İSO 8504:1992 il standartına uyğun, yaxud mexaniki olaraq işlənməli, yağsızlaşdırılmalı, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır. Sintetik super mat boya vurulmazdan əvvəl, metal səthlərə astar olaraq Corella Antikorroziv Astar və ya Corella Sintetik Astar vurulması tövsiyə edilir. Taxta səthlərə Corella Sellülozik dolğu lakı vurulub və sonra birbaşa iki qat Corella Sintetik son qat super mat boya vurula bilər.
Astarlanmış metal səth
Corella sintetik super mat son qat boya metal səthə təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun vurulmalıdır. Astarlanmış səth quru və təmiz olmalı. Rənglənmə interval müddəti gözlənilməlidir. Zədələnmiş hissələr yenidən işlənməli və astar qatın və ara qatın tam qurumasına əmin olmaq lazımdır.
Zavod şəraitində rənglənən metal.
Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın səthində kiçik deffektlər yaranarsa həmin hissələr yenidən standarta uyğun işlənməlidir.
Əgər, zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük deffektlər aşkar edilərsə səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli, astar və ara qat boyalar yenidən çəkilməlidir.
Rənglənmə
Boya 5-10 dəqiqə ərzində yaxşı qarışdırılır. Fırça və diyircəkli fırça ilə tədbiqi zamanı boya 10-15%-ı qədər, tapança ilə tətbiqi zamanı 20-30%-ı qədər Corella Sintetik Thinner ilə durulaşdırılır və birgə qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərlən rəngləmə qaydalarına əməl olunmalıdır.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1. Havasız rəngləmə, saplonun diametri 0.53-0.63 mm, rəng tozlandırma zamanı mayenin təziqi 176 kq/ sm²-də az olmamalıdır.
2. Hava ilə rəngləmə, tapança De Vilbss MBC və ya JGA, sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq
3. Fırça və ya diyircəkli fırça ilə rəngləmə.
Həlledici: Corella Sintetik Thinner
Təmizləyici: Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən tullantılar və istifadə olunmuş qablar ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılmalıdır.
Yuyulma qaydası. İş günü ərzində istifadə olunan lak-boya materialın həcmindən və istifadə olunmasından asılı olaraq avadanlıq işin sonunda Thinner T 82 vasitəsi ilə yuyulub təmizlənməlidir.
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Sintetik Super Mat boya son qat boya kimi təklif olunur. Astarlanmış metal və taxta səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdə də atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, davamiyyətli parlaq örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması, atmosfer şərait nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir . Quru halda qalınlıq 45-50 mikron olarsa, rəng qatının yararlılığı uzun müddətlidir. Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatın qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnalogiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 50 mikrondan yüksək tələb olunarsa, hesablamalara əsasən, nəm qatın qalınlığını kiçiltməklə rəngləməni bir neçə dəfəyə aparmaq olar.
Diyircəkli və adi fırça ilə rəngləmədə tələb olunan qalınlığı almaq üçün bir neçə dəfə incə qat rəngləmək lazımdır.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn, ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Bütün sintetik boyalar kimi Corella Sintetik Super Mat boya həm açıq hava şəraitində, həm də daxili məkanlarda istismar edilən səthlərin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulur.
Mühafizə örtüyünün uzun ömürlü və parlaq olması üçün, növbəti qatın təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun seçilməsi vacibdir.
Corella Sintetik Super Mat son qat boya olaraq Corella Antikorroziv Astarla astarlanmış metal səthlərin, yaxud Corella Sintetik Astarla astarlanmış səthlərin üzərinə vurulduqda rəng qatı uzun müddət öz keyfiyyətini itirmir və uzun ömürlü olur.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Sintetik Super Mat boya əsasən, sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Sağlıq və Təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 33ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin.
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə, ağzı qapalı, orijinal qablaşdırmada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə cox miqdarda su və sabunla yuyulmalı, udulduqda
həkimə müraciət edilməlidir
Məhsulun qablaşdırılması: 0,75 litrə, 2,5 litrə, 15 litr
Saxlama şərtləri:
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də minimum 2 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı original qablaşdırmada, quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.