Sintetik lüks parlaq

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Pentaftal alkid əsaslı bir komponentli son qat boya olaraq, yüksək parlaqlığa və dekorativ görkəmə malikdir. Səthlərə mükəmməl yapışır, ultra-violet şüalara dayanıqlıdır, daxili və xarici məkanlarda istifadə edilə bilər. Müxtəlif rənglərdə buraxılır .
Tətbiq sahəsi:
Yeni tikilmiş iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyalarda, quru və dəniz obyeklərində, nəqliyyat vasitələrində, kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmlərində, neft-kimya zavodlarında, sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində, hər cür taxta məmulatlarında son qat boya kimi istifadə edilir.
Sintetik son qat parlaq boya, düzgün astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünməyə müqavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir.
Texniki göstəricilər:
Rəngi: Ral kataloqu üzrə
Parlaqlıq dərəcəsi: ≥90% (600)
Quru çöküntü: 68±1% (аğırlıqca), 52±1% (həcmcə)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq, nəm halda
98 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10,2 m2/litr qalınlıq 50 mikron olduqda.
Praktiki sərf norması: Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə,
yastı və diyircəkli fırça ilə
 
Quruma müddəti:                   Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur         toz quruma        tam quruma     minimum             maksimum 
_____________________________________________________________________
10ºC                    12 saat             36 saat             36 saat            məhdud deyil
15ºC                     8 saat              30 saat             30 saat            məhdud deyil
25ºC                     7 saat              24 saat             16 saat            məhdud deyil
 
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu : 33º0C
Özlülüyü, KU, 20ºC: 126-128
Məhsulun sıxlığı: 1,16-1,18 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
UAB(uçucu üzvi birləşmələr) : ortalama 480 q/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Metal səth rənglənmədən əvvəl İSO 8504:1992 il standartına uyğun, yaxud mexaniki olaraq işlənməli, yağsızlaşdırılmalı, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır. Sintetik parlaq boya vurulmazdan əvvəl, metal səthlərə astar olaraq Corella Antikorroziv Astar vurulması tövsiyə edilir. Taxta səthlərə Corella Sellülozik dolğu lakı vurulub və sonra birbaşa iki qat Corella Sintetik son qat lüks parlaq boya vurula bilər.
Astarlanmış metal səth:
Corella Sintetik parlaq son qat boya metal səthə təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun vurulmalıdır. Astarlanmış səth quru və təmiz olmalı. Rənglənmə interval müddəti gözlənilməlidir. Zədələnmiş hissələr yenidən işlənməli və astar qatın və ara qatın tam qurumasına əmin olmaq lazımdır.
Zavod şəraitində rənglənən metal:
Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın səthində kiçik deffektlər yaranarsa, həmin hissələr yenidən standarta uyğun işlənməlidir.
Əgər, zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük deffektlər aşkar edilərsə, səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli, astar və ara qat boyalar yenidən çəkilməlidir.
Rənglənmə :
Boya 5-10 dəqiqə ərzində yaxşı qarışdırılır. Fırça və diyircəkli fırça ilə tədbiqi zamanı boya 10-15%-ı qədər, tapanca ilə tətbiqi zamanı 20-30%-ı qədər Corella Sintetik Thinner ilə durulaşdırılır və birgə qarışdırıldıqdan sonra aşağıda göstərilən rəngləmə qaydalarına əməl olunmalıdır.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1. Havasız rəngləmə, saplonun diametri 0.53-0.63 mm, rəng tozlandırma zamanı mayenin təziqi 176 kq/ sm2-də az olmamalıdır.
2. Hava ilə rəngləmə, tapança De Vilbss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq
3. Fırça və ya diyircəkli fırça ilə rəngləmə.
Həlledici: Corella Sintetik Thinner
Təmizləyici: Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Təhlükəsizlik tədbirlərinə əsasən tullantılar və istifadə olunmuş qablar ətraf mühitdən təcrid olunaraq, xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılmalıdır.
Yuyulma qaydası :
İş günü ərzində istifadə olunan lak-boya materialın həcmindən və istifadə olunmasından asılı olaraq avadanlıq işin sonunda Thinner T 82 vasitəsi ilə yuyulub təmizlənməlidir
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Son Qat Lüks Parlaq son qat boya kimi təklif olunur. Astarlanmış metal və taxta səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdə də atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, davamiyyətli parlaq örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması, atmosfer şərait nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir . Quru halda qalınlıq 45-50 mikron olarsa rəng qatının yararlılığı uzun müddətlidir. Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatın qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnalogiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 50 mikrondan yüksək tələb olunarsa, hesablamalara əsasən, nəm qatın qalınlığını kiçiltməklə rəngləməni bir neçə dəfəyə aparmaq olar.
Diyircəkli və adi fırça ilə rəngləmədə tələb olunan qalınlığı almaq üçün bir neçə dəfə incə qat rəngləmək lazımdır.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn, ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa, rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Bütün sintetik boyalar kimi Corella Son Qat Lüks Parlaq boya həm açıq hava şəraitində, həm də daxili məkanlarda istismar edilən səthlərin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulur.
Mühafizə örtüyünün uzun ömürlü və parlaq olması üçün, növbəti qatın təklif olunan rəngləmə sxeminə uyğun seçilməsi vacibdir.
Corella Son Qat Lüks Parlaq son qat boya olaraq Corella Antikorroziv Astarla astarlanmış metal səthlərin, yaxud Corella Sintetik Astarla astarlanmış səthlərin üzərinə vurulduqda rəng qatı uzun müddət öz keyfiyyətini itirmir və uzun ömürlü olur.
Əvvəlcə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Son Qat Lüks Parlaq boya əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Corella Son Qat Lüks Parlaq Boya
4 / 4
Sağlıq və Təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 33ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə, ağzı qapalı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə cox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir
Məhsulun qablaşdırılması: 2,5 litrə, 3,5 litrə
Saxlama şərtləri:
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də minimum 3 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı original qablaşdırmada , quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır:
Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.