Corella Antipas

Məhsul haqqında ümumi anlayış:
Alkid əsaslı, xlorkauçuk və antikorroziv qatqılar əlavə edilmiş yüksək göstəricilərə və tez quruma gücünə malik olan sənaye və məişət boyasıdır. Təklif olunan boya, alkidin miqdarı yüksək olduğundan astar və ara qat boya kimi də istifadə oluna bilər. Səthə mükəmməl yapışır, elastikdir, kimyəvi maddələrə davamiyyətli və vurulduğu metal səthin korroziyadan qorunmasını təmin etmə qabiliyyəti yüksəkdir.
Tətbiq sahəsi:
Yüksək nəmlik və korroziyaya məruz qalan iri və kiçik qabaritli metal konstruksiyaların, dəmir boruların, darvazaların boyanmasında, neft-kimya zavodlarında, sənaye binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində antikorroziv boya kimi istifadə edilə bilər.
Texniki
göstəricilər: Rəngi: Ral kataloqu üzrə
Parlaqlıq dərəcəsi: yarı mat
Quru çöküntü: 70-72% (аğırlıqca) (boyanın rənginə bağlı)
Qalınlıq: 50 mikron quru halda qalınlıq, nəm halda 125 mikron qalınlığa ekvivalentdir.
Nəzəri sərf norması: 10,2 m2/litr qalınlıq 50 mikron olduqda.
Praktiki sərf norması: Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.
Rəngləmə qaydası: Hava ilə püskürtmə, havasız püskürtmə,
yastı və diyircəkli fırça ilə
Quruma müddəti:                     Növbəti qatın rənglənmə müddəti
Temperatur         toxunma       tam quruma       minimum        maksimum quruma müddəti
_____________________________________________________________________
10ºC                   2 saat            24 saat             4 saat           məhdud deyil
15ºC                   1,5 saat         22 saat             2 saat           məhdud deyil
25ºC                   1 saat            18 saat            1 saat            məhdud deyil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tənzimləyici məlumatlar:
Alışma temperaturu: 33ºC
Məhsulun sıxlığı: 1,68-1,70 kq/litr ( rənglə bağlı olaraq)
Özlülüyü ,KU ,20ºC 123-126
UAB (uçucu üzvi birləşmələr): 620-640 qr/litr (UK-PG6/23(92)
Metal səthinin hazırlanması:
Metal səth rənglənmədən əvvəl İSO 8504:1992 il standartına uyğun, mexaniki olaraq St3 (İSO 8501-1:1988) yaxud SSPC SP3 standartına uyğun işlənməli, toz hissəciklərindən təmizlənməli və qurudulmalıdır. Neft və yağ qalıqları SSPC-SP1 standartına uyğun həlledici ilə təmizlənməlidir.
Abrazivlə təmizləmə:
Abrazivlə təmizləmə dərəcəsi Sa 2.5 (İSO 8501:1988). Abrazivlə təmizlənmiş metal səthinin rənglənməsi zamanı yaranan vaxt intervalında metal səthində oksidləşmə yaranarsa, səthin yenidən visual standarta uyğun təmizlənməsi tələb olunur. Abrazivlə təmizləmə zamanı metal səthində deffekt aşkarlanarsa, həmin sahələr astar boya ilə qruntlanmalı və ya başqa üsulla hamarlanmalıdır
Zavod şəraitində rənglənən metal.
Tikinti sahəsinə nəql olunmuş metalın qaynaq tikişlərində və səthində kiçik deffektlər yaranarsa, həmin hissələr Sa 2.5 (İSO 8501-1:1988) yaxud SSPC-SP6 dərəcəsinə uyğun tam təmizlənməlidir. Əgər zavod şəraitində rənglənən metalın səthində böyük deffektlər qeydə alınarsa, səth yenidən abrazivlə tam təmizlənməli, astar və ara qat boyalar yenidən çəkilməlidir.
Rənglənmə :
İstifadədən əvvəl boya yaxşı qarışdırılır, sonra 10-15% miqdarında Corella sintetik tiner ilə durulaşdırılır və səthə 2-3 çarpaz qat halında vurulur.
Təklif olunan rəngləmə qaydaları:
1. Havasız püskürtmə , saplonun diametri 0.53-0.63 mm, rəng tozlandırma zamanı mayenin təzyiqi 176 kq/ sm2-də az olmamalıdır.
2. Hava ilə püskürtmə, tapança De Vilbiss MBC və ya JGA,sıxıcı rezervuar 704 və ya 765, maye üçün ucluq
3. Fırça və ya diyircəkli fırça ilə rəngləmə zamanı 75 mikron qalınlıq almaq üçün bir necə dəfə incə qat vurulur.
Həlledici: Corella Sintetik Thinner
Təmizləyici : Thinner T 82.
Rəngləmə işlərini qurtardıqdan sonra boyanın sistemdə qalan hissəsinin borudan, tapançadan və rəng aparatından xaric etmək lazımdır. Avadanlıq Thinner T 82 təmizləyicisi vasitəsi ilə tam yuyulmalıdır. Təhlükəsizlik və ətraf mühitin muhafizəsi qaydaları tələblərinə uyğun tullantılar və istifadə olunmuş çirkli qablar xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanmalı və yığıldıca ətraf mühitdən təcrid olunmalıdır.
Məhsulun xüsusiyyətləri:
Corella Antipas Boya antikorroziv astar boya kimi təklif olunur. Metal səthlərin üzərinə vurularaq, səthlərdə də atmosfer təsirlərə müqaviməti və örtücülüyü yüksək, sürtünməyə dayanıqlı və davamiyyətli yarı mat (sifarişçinin istəyi ilə parlaq) örtük yaradır. Növbəti qatın vurulması , atmosfer şərait nəzərə alınaraq, təklif olunan müddətdən sonra icra edilir. Astar olaraq vurulan boyanın bir qat qalınlığı quru halda 50 mikron olarsa rəng qatının yararlılığı uzun müddətdir. Rəngləmə zamanı tələb olunan nəm qatının qalınlıq həddini aşmaq olmaz. Əks halda, növbəti qatlar üçün adgeziya zəifləyir və rəngləmə texnologiyası tam olaraq pozulur. Quru halda qalınlıq 50 mikrondan yüksək tələb olunarsa, laylar arası intervalı gözləmək şərti ilə hesblamalara əsasən, nəm qatın qalınlığını kiçiltməklə rəngləməni bir neçə dəfəyə aparmaq olar. Səthin üzərinə son qat boya vurulmayacaqsa, bu halda quru film qalınlığı 70-75 mikron tövsiyə edilir.
Diyircəkli və adi fırça ilə rəngləmədə tələb olunan qalınlığı almaq üçün bir neçə dəfə incə qat rəngləmək lazımdır.
Rəngləmə zamanı rənglənən səthin temperaturu minimum 3ºC şeh düşmə nöqtəsindən yuxarı olmalıdır. Məsələn, ətraf mühitin temperaturu 10ºC olarsa, rənglənən səthin temperaturu 13ºC-dən yüksək olmalıdır ki, rəng qatı tam quruyaraq möhkəmliyini alsın.
Corella Antipas Boya açıq hava şəraiti üçün nəzərdə tutulur və bu hal onun korroziyadan mühafizə xüsusiyyətlərinə təsir etmir, atmosfer və rütubətli sahələr üçün istifadə edilə bilər.Corella Antipas Boya həm astar qat, həm də ara qat kimi metal səthlərin üzərinə vurulduqda, rəng qatı uzun müddət öz keyfiyyətini itirmir və uzun ömürlü olur.
Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri:
Corella Antipas Boya əsasən sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Rənglənmiş metal səthində qaynaq işləri aparan zamanı insan orqanizminə təsir edən qaz və toz ayrıla bilər, belə hallarda xüsusi qoruyuculardan və ventelyasiya sistemindən istifadə edilməlidir.
Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri:
Təhlükə xəbərdarlıqları:
R 10: Alovlana bilər. Parlama nöqtəsi 33ºC
R 20/21/ 22: Udulduqda, dəri və tənəffüs ilə təmasda olduqda sağlığa ziyandır.
R 36/37/38 : Qoruyucu eynək və respiratordan istifadə edin.
R 51: Yalnız yaxşı havalandırması olan yerdə istifadə edin.
Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları:
S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı.
S 3/7/9 : Sərin yerdə , ağzı bağlı, orijinal qablaşdımada saxlanılmalı.
S 16: Yanıcı mənbələrdən uzaq saxlanılmalı.
S 24/25: Göz ,üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı.
S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı.
S 46: Dəriyə və gözə düşdükdə cox miqdarda su və sabunla
yuyulmalı, udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.
Məhsulun qablaşdırılması: 1 kq, 2,5 litrə, 15 litrə
Saxlama şərtləri:
Saxlama müddəti: 5-35ºC-də minimum 3 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir.
Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı orijinal qablaşdırmada , quru və sərin yerdə.
Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.